"Midsommernats Melankoli" radering, farvetryk (30x35 cm)